Vaksessies eerste ronde (11.00 – 11.45 uur)

 1. De overheid als dader

“Ik ben volledig gecompenseerd maar nog steeds boos”
Helaas heeft de overheid de laatste tijd haar burgers ernstig benadeeld, zoals bij uitgezonden militairen, aardgaswinning in Groningen en de kinderopvangtoeslag. Zijn de procedures voor herstelrecht toepasbaar op dit soort dossiers? Hoe kunnen overheid en burger tot een dialoog komen? Hoe kan de machtige overheid haar verantwoordelijkheid nemen? En wat te doen met de zorg van overheden over het scheppen van precedenten?
Onderzoek veronderstelt dat een dialoog tussen dader en slachtoffer ook in deze gevallen tot een beter herstel leidt dan (enkel) formele procedures met schadevergoeding op basis van regelgeving. Als benadeelde burgers hun gelijk moeten bewijzen, is er zelfs extra leedtoevoeging (‘secundaire victimisatie’) waardoor het geschonden vertrouwen in de overheid definitief kan verkeren in wantrouwen.
We nodigen de deelnemers uit vanuit hun eigen ervaringen mee te denken over deze en aanverwante vragen.
Dick Allewijn, MfN-registermediator en emeritus hoogleraar Mediation aan de VU Amsterdam Patricia Stoot, MfN-registermediator en betrokken bij de toeslagaffaire

 

2. De lusten en lasten van hybride werken

Corona heeft onze manier van werken veranderd. Het ‘hybride werken’, een mix van thuis en op kantoor werken, is het nieuwe normaal geworden. Dat leidt tot nieuwe vragen en dilemma’s. Wat mogen werkgever en werknemer van elkaar verwachten? Bestaat er een recht op thuiswerken en andersom een plicht tot thuiswerken? Wat betekent hybride werken voor de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbeidsomstandighedenwet en eventuele werkgeversaansprakelijkheid? Hoe zit het met privacy en werken vanuit het buitenland?
In deze vaksessie bespreken we het juridisch kader van hybride werken, onder andere aan de hand van de Wet flexibel werken en het Initiatiefwetsvoorstel Wet werken waar je wilt. Ook gaan wij in op de veranderde dynamiek in arbeidsconflicten als gevolg van het hybride werken: minder ‘live’ contact en meer afstand heeft immers grotere flexibiliteit gebracht, maar is ook een bron van nieuwe conflicten gebleken. Wat kan de mediationpraktijk hierin betekenen?
Mirjam Fiselier, MfN-registermediator, partner DingemansVanderKind, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten
Sanne Schreurs, MfN-registermediator DingemansVanderKind, bestuurslid  Vereniging Arbeidsmediators Nederland

Deze vaksessie wordt aangeboden door de Nederlandse Vereniging van Mediation Advocaten en de Vereniging Arbeidsmediators Nederland gezamenlijk.

 

3. Verslaglegging en Informed Consent in scheidingsmediation

Wat is het belang van verslagen? Hoe leg ik mijn cliënten uit dat verslagen nodig zijn? Hoe maak ik een goed verslag? Wat is Informed Consent en hoe voldoe ik daaraan als scheidingsmediator?
Cliënten in scheiding leven in een rollercoaster, zowel emotioneel als praktisch is er chaos. Aan de scheidingsmediator de taak om daar rust en orde in aan te brengen. Cliënten staan voor een zwarte tunnel. De scheidingsmediator steekt daarin lichten aan, zodat cliënten zien hoe ze er zo goed mogelijk doorheen komen.
In deze workshop wordt duidelijk wat het grote belang van verslagen daarin is (ook al is dat voor MfN-mediators niet verplicht). Ook komt aan de orde hoe een goed verslag eruit moet zien. Steeds duidelijker wordt de noodzaak van Informed Consent. Besproken wordt wat dat inhoudt en welke consequenties dat heeft voor de scheidingsmediation.
Marieke Zon, advocaat en MfN-registermediator ZonMediation

 

4. De mediator als improvisatiekunstenaar

Het werken in onvoorspelbare conflictsituaties vergt flexibiliteit en een snel aanpassingsvermogen. In de literatuur worden mediators ook wel vergeleken met jazzmuzikanten vanwege hun improvisatievaardigheden. Hoe kijken mediators hier zelf naar? Op welke manier kan creativiteit tijdens bemiddelingssessies, zowel aan de kant van mediator als betrokken partijen, worden gestimuleerd? Dit is de kern van mijn masterscriptie onderzoek en het onderwerp van deze workshop. Op welke manier gaan mediators om met onverwachte wendingen in de werkpraktijk? En in hoeverre wijkt u zelf af van eigen patronen, kaders en structuren tijdens het bemiddelen? Op welke manier kun je als mediator improvisatie en creativiteit tijdens bemiddelingssessies inzetten? Op een interactieve manier bespreken we de rol van improvisatie in het werk van de mediator en reflecteren we samen op het eigen instrumentarium. De mediator is tenslotte zijn of haar eigen instrument!
Dagmar Punter, voormalig docent Politicologie en Conflict Studies Universiteit van Amsterdam

 

5. Actualiteiten tuchtrecht voor mediators

Het vak als mediator ontwikkelt zich steeds verder. Wat betekent dit voor de wijze van praktijkvoering? Waar moet je als mediator op letten wil je niet in strijd komen met de gedragsregels voor mediators? Tijdens de workshop zal worden ingegaan op recente ontwikkelingen in het tuchtrecht voor mediators, dit mede aan de hand van relevante tuchtrechtspraak. Daarnaast worden tips geven hoe klachten te voorkomen, waar je op moet letten als er een klacht dreigt en hoe je op te stellen als er toch een klacht volgt. Vanzelfsprekend is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.
Eva Schutte, MfN-registermediator ReulingSchutte, lid College van Beroep Stichting Tuchtrechtspraak Mediators

 

6. Boost jouw mediatorpool!

Voor mediators bij de overheid geldt vaak dat zij (ook) als interne mediator werken. Daardoor kan het gebeuren dat je als minder onafhankelijk wordt gezien door deelnemers aan de mediation. Om hieraan tegemoet te komen, en om samen sterk te staan kun je ervoor kiezen om samen met andere mediators te werken in een mediatorpool. Deze kan ook worden gevormd door meerdere organisaties.
De VMO heeft meerdere interne mediators onder haar leden en biedt tijdens deze workshop aan drie mediators die elk deelnemen aan een mediatorpool een podium om over hun pool te vertellen. Hoe gaan ze te werk, hoe houden ze contact met elkaar? Wat werkt niet, en wat juist wel?  En: wat is de gouden tip die je niet mag missen? Ook bekijken we met elkaar wat jij kunt doen om jouw pool te starten of een extra boost te geven.
Dus ben je benieuwd hoe andere mediators het aanpakken dan ben je van harte welkom. Natuurlijk is dit ook een kans om jouw ervaringen in te brengen en wellicht heb je zelf nog een gouden tip?
Gerard Elenga, bestuurskundige, lid mediatorpool Overijssel-Drenthe vanuit gemeente Steenwijkerland
Arian van Hoof, MfN-registermediator Brabantse mediatorpool vanuit provincie Noord-Brabant
Aaron Konijn, MfN-registermediator AMK Consulting, lid Landelijk Netwerk van Politie Mediators van de Nationale Politie
Gespreksleiders: Jacobien Kleve en Rita Mulders, beiden bestuurslid VMO

Deze vaksessie wordt aangeboden door de Vereniging Mediators bij de Overheid (VMO).

 

 7. Mediation en organisatieontwikkeling

Gemiddeld genomen zijn we als mediator bezig om conflicten te bemiddelen met het doel de kwestie die speelt op te lossen. Het risico is dat we daarmee ‘het kind met het badwater weggooien’. Conflicten zijn in de regel een duidelijk signaal dat verandering nodig is. Als je een conflict tijdig signaleert en aanpakt dicht bij de bron, dan zijn/worden conflicten een kans voor groei en ontwikkeling, op persoons-, team- en organisatieniveau. Met een conflict heb je namelijk ook goud in handen. Hetgeen conflictpotentieel is – en daar is een goede conflictdiagnose voor nodig – is bovenal ontwikkelingspotentieel. Daarmee is het niet alleen mogelijk het conflict op te lossen, maar levert het ook een structurele verbetering of ontwikkeling op voor de deelnemer(s). Vanuit dit perspectief is mediation ook organisatieontwikkeling.
Wat zijn de (on)mogelijkheden om daar als mediator in bij te dragen? Hoe verbreden we onze kijk op conflicten en op een zinvolle omgang daarmee? Deze vaksessie is een verkenning van de kansen die het verbinden van conflictbehandeling, mediation en organisatieontwikkeling biedt.

Jakke Cloïn, MfN-registermediator, trainer en coach Caleidoscoop Leertrajecten
Bas Delleman, oprichter Basculegroep, MfN-registermediator en trainer

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.