Eerste ronde vaksessies (11.00 uur – 11.45 uur)


1. Weg naar gelijkwaardigheid

Welke rol kunnen mediators spelen ‘op weg naar gelijkwaardigheid’? De samenleving voert diepgaande en heftige discussies over de verschillende wegen die kunnen en moeten leiden tot gelijkwaardigheid. Onder meer de ‘Zwarte Pieten discussie’ dwingt ons ook persoonlijk tot positie bepalen. Waar gaat het in deze discussie precies om en hoe komen we tot de beste oplossingen? Vanuit de sociale wetenschap een analyse van de beweging achter de discussies. Hoe kunnen we in de praktijk vorm geven aan gelijkwaardigheid? Hoe vertalen we deze mogelijkheden naar de rol van de mediator? Welke stappen zijn nodig om tot duurzame oplossingen te komen? En hoe kunnen mediators hierbij hun professionele kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten?

Lucas Bolsius, burgemeester gemeente Amersfoort
Léon Hoornweg, MfN-registermediator en trainer Result Mediation
Tobias Stark, universitair docent Universiteit Utrecht


2. Online mediation, stay connected!

Actueler dan ooit: online mediation. Nu er volop ervaring mee wordt opgedaan, is het tijd om de balans op te maken van de voor- en nadelen, de kansen en de valkuilen. We bespreken dilemma’s uit de praktijk: hoe houd je de aandacht van partijen vast? Hoe borg je de vertrouwelijkheid? Wat doe je als je merkt dat er onaangekondigd iemand in de chatroom aanwezig is? We gaan in op vragen als: werkt het drempelverlagend of werpt het juist barrières op? Maakt online alles zichtbaar of kun je juist veel verbergen? En hoe zit het met de online tools? Hoe zet je deze zodanig in dat zij een optimale bijdrage leveren aan de conflictoplossing? Heeft online mediation de toekomst en gaan we helemaal online? Of is een mix van beeldscherm en gesprekstafel ideaal? Wordt de keuze bepaald door de aard van het conflict? De vraag over verbinding staat centraal: hoe komen partijen en mediator zodanig met elkaar in verbinding dat er vertrouwen ontstaat en mensen daadwerkelijk gaan bouwen aan een oplossing….

Judith Bos, MfN-registermediator Accent Mediation, bestuurslid Vereniging van Online Mediators


3. De kunst van systemisch kijken

Hoe werken sociale systemen die in onbewuste en onzichtbare lagen spelen? Als de natuurlijke ordening of balans binnen sociale systemen verstoord geraakt is, kunnen er belastende patronen ontstaan. Omdat de binding met je familiesysteem het sterkst is, worden deze belastende patronen vaak van generatie op generatie doorgegeven. Ook in organisaties kom je vaker verstoringen tegen vanuit de principes van binding, ordening en balans, waardoor er zakelijke conflicten kunnen ontstaan. Met name in familiebedrijven kunnen de dynamieken in de onderstroom dubbelop werken. In deze sessie leer je verbanden zien tussen het gedrag van je medemens binnen de context van de sociale systemen (familie, organisatie, cultuur) waar ze deel van uitmaken. Met dit inzicht word je je bewust van eigen patronen die je zelf wellicht meeneemt vanuit je eigen familiesysteem. Bovendien leer je zuiverder waarnemen vanuit de systemische principes. Hierdoor wordt je neutrale waarneming scherper, wat bijdraagt aan een professionele uitoefening van je vak.

Mieke Kox, systemisch opsteller, coach, trainer Centrum van Verbinders


 vFAS

4. Mediation bij het roze & anders ouderschap

Anders ouderschap kan naast roze ook zijn: regenboogouderschap, intentioneel (meer)ouderschap, intentioneel co-ouderschap, draagmoederschap, niet traditioneel, donorschap. Iemand die kiest voor anders ouderschap, moet zich goed voorbereiden. Ouderschap duurt niet alleen je eigen hele leven maar ook dat van je toekomstige kind. Je moet het samen doen, elkaar echt kunnen vertrouwen en samen goed nadenken over juridische en praktische zaken zoals zorg, kosten en zeggenschap. Het belang van het kind staat altijd voorop; wat is de juiste juridische weg die je moet bewandelen? Als advocaat-mediator begeleid ik mensen met een kinderwens in pré-mediation: ik leer met behulp van mediationtechnieken aan de toekomstige ouders om vooruitlopend op mogelijke problemen in de toekomst afspraken te maken bijvoorbeeld over hoe zij in de toekomst mogelijke geschillen kunnen oplossen. Maak kennis met de vele facetten van anders ouderschap en ontdek wat je er in je eigen mediationpraktijk mee kunt doen.

Nicoline Grijmans-Veenendaal, advocaat-mediator Grijmans Familierecht Advocatuur & Mediation


NVvMA

5. De Circulaire vraag – wat heb je er aan? (deze vaksessie is vol; inschrijving niet meer mogelijk)

Vraag: “pas jij de circulaire vraag als interventie toe?”
Antwoord: “Ja.”
Vraag: “Ah, mooi, waaruit bestaat die vraag dan?”
Antwoord: “Uhhh.”

Bewust een circulaire vraag stellen is vaak uitdagend. Van inhoud naar patronen, als ontschuldigend perspectief. Wanneer en hoe stel je de vraag? Wat is ‘constructief roddelen’, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen? Met ruimte voor inbreng en ervaringen van de deelnemers worden deze en aanverwante vragen behandeld.

Jan Willem Loman, MfN-registermediator ReulingSchutte


VMO

6. Samenbrenger – de rol van de overheid in participatie, mediation en beleidsbemiddeling

De centrale rol die de overheid in de maatschappij speelt, maakt dat zij snel conflicten ingezogen kan worden. Maar de overheid ziet zichzelf niet graag als conflictpartij. Onzekerheid over haar rol en ook zorgen over precedentwerking werpen drempels op voor de inzet van effectieve conflicthantering. Hoe krijg je als mediator de overheid dan mee? In deze workshop brengen we de verschillende rollen die de overheid in het kader van conflicthantering kan spelen in kaart: van beslissingsbevoegd bestuursorgaan tot gelijkwaardige conflictpartij. Wij gaan met name dieper in op de overheid als samenbrenger (in het Engels: convenor), de initiatiefnemer van een gezamenlijk proces dat vervolgens door een onafhankelijke procesbegeleider wordt geleid.

Hans Bekkers, mediator, voorzitter SMRO en bestuurslid VMO en NMv
Aik Kramer, beleidsbemiddelaar, voorzitter VMO en bestuurslid MfN


 7. Mediation in strafzaken: veerkracht van slachtoffer en dader centraal

Mediation in Strafzaken (MiS) is inmiddels goed ingeburgerd in het rechtsbestel en geldt als de aangewezen voorziening binnen het strafrecht wanneer er behoefte is aan bemiddeling tussen betrokkenen. Mediation in strafzaken is in beginsel een slachtofferrecht. Desondanks krijgt de verdachte – door de mediation – een steeds adequatere positie ten behoeve van het herstel van het slachtoffer. Tevens blijkt ook de verdachte sneller met zichzelf in het reine te komen, waardoor rehabilitatie kan plaatsvinden. Uit onderzoek is gebleken dat de recidivekans aanzienlijk vermindert na mediation in strafzaken. Hoe werkt zo’n mediation en wat zijn de doelen van de verschillende stakeholders? We belichten deze bijzondere vorm van herstelrecht vanuit het perspectief van het slachtoffer, de verdachte en de verwijzer.

Makiri Mual, voorzitter, Hans Nijhout en Marion Uitslag, beiden bestuurslid VMSZ

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.